Privacyverklaring De Zwart Schoonmaak C.V.

De Zwart Schoonmaak C.V., gevestigd aan Oosteinde 46, 2361 HE Warmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Website: www.dezwartschoonmaak.nl
Adres: Oosteinde 46, 2361 HE Warmond
Telefoon: 0252-223665

Daisy van Dijk – Waasdorp is de Functionaris Gegevensbescherming van De Zwart Schoonmaak C.V. Zij is te bereiken via [email protected].


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Zwart Schoonmaak C.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BSN nummer (alleen t.b.v. werknemers)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Zwart Schoonmaak C.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De Zwart Schoonmaak C.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
De Zwart Schoonmaak C.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Zwart Schoonmaak C.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Zwart Schoonmaak C.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de bewaartermijnen hanteren wij de wettelijke termijnen. Op verzoek verstrekken wij u een overzicht van de wettelijke bewaartermijnen.


Delen van persoonsgegevens met derden
De Zwart Schoonmaak C.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Zwart Schoonmaak C.V. gebruikt enkel analytische cookies of vergelijkbare technieken.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies:

Cookie Domein Type Omschrijving Geldigheid
_gid .dezwartschoonmaak.nl analytisch Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s zijn in anonieme vorm. 1 dag
_gat_UA-203519032-1 .dezwartschoonmaak.nl analytisch Dit is een patroontype-cookie dat wordt geplaatst door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer. 1 minuut
_ga_DVFFWRJH7N .dezwartschoonmaak.nl analytisch Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. 2 jaar
_ga .dezwartschoonmaak.nl analytisch Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zwart Schoonmaak C.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Zwart Schoonmaak C.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Zwart Schoonmaak C.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons telefonisch 0252-223665 of via [email protected].

Schoonmaak en glasbewassing voor
bedrijven en particulieren

Vul het offerte formulier in en wij komen vrijblijvend langs om een prijsopgave te maken die past bij uw wensen.